Życie Gminy

72883d0a040f07c65d12fe1a65eb4579

Reklamy

KONSULTACJE SPOŁECZNE

c207d0e9679fe7909a973badf76ff94a

Zarządzenie  Nr 45/145//2015
Wójta Gminy Mielno
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście.

Na podstawie art. 4a ust. 1,  art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z póź. zm.) w związku z § 2 załącznika do Uchwały Nr XXIV/277/12 Rady Gminy Mielno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2012 r., poz. 1946, poz. 147 ze zmianami) oraz Uchwały nr XII/149/2015  z dnia 07 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście

postanawiam, co następuje:

 
§ 1 Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest nadanie miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenie do jego granic miejscowości Unieście.

§ 2 Celem konsultacji będzie wyrażenie opinii w sprawie nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście.

§ 3 Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 16 września 2015 r., a zakończenia na dzień 15 października 2015 r.
§ 4 Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Mielno.

§ 5 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy Mielno. Wzór formularza ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz ankiety:
a) zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Mielno;
b) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej;
c) zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielnie;
d) zostanie udostępniony w sekretariacie i punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mielnie;
e) zostanie udostępniony w trakcie zebrań wiejskich odbywających się na terenie Gminy Mielno.

§ 6 Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Mielno.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
        Wójt Gminy Mielno
        Olga Roszak-Pezała

Sesja rady gminy z dnia 7 września

Miniona sesja Rady Gminy Mielno, pierwsza po sezonie letnim, pokazała, że okres letni był w urzędzie okresem aktywnym. Przygotowanych zostało kilka szczególnie istotnych uchwał, w tym, cytowana w jednym z dzienników koszalińskich, ta dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania połączonym miejscowościom Mielno-Unieście statusu miasta. Została ona przegłosowana dwunastoma-wszystkimi obecnymi-głosami na tak.

Wszystkimi głosami przyjęto również informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. Wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 45% oraz wydatków na 33,2% napawa optymizmem co do wykonania budżetu na koniec roku.

Radni dyskutowali także o współpracy i zawieranych porozumieniach:z gminą Sianów (budowa ścieżek rowerowych), Urzędem Morskim (ochrona brzegów), Związkiem Gmin Wiejskich RP (odrzucenie w obecnej formie nowelizowanego Prawa Wodnego z niekorzystnymi dla gmin zapisami), czy wyrażenia poparcia dla sezonowego połączenia Express Intercity Pendolino na trasie Kraków, Katowice, Warszawa do stacji Koszalin i Kołobrzeg.

Rozmowy toczyły się również wokół kwestii współpracy gminy ze starostwem powiatowym w Koszalinie. Jednym z wątków była przebudowa fragmentu ulicy B.Chrobrego w centrum Mielna, która to jest drogą powiatową. Przygotowaną w uchwale propozycję zmiany infrastruktury drogowej radni odrzucili, pozostawiając ostateczny kształt zmiany do dalszej dyskusji. Po raz kolejny radni klubu Wspólnota wspominali (co było również tematem interpelacji z sesji czerwcowej) o konieczności oznakowania ronda mieleńskiego kierunkowskazami na wszystkie sołectwa w gminie.

Kolejna sesja rady gminy, podsumowująca przygotowanie gminy do minionego sezonu letniego- już pod koniec września. Poprzedzą ją zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach-terminy wkrótce!