Mielno: wieś czy miasto- najczęściej zadawane pytania.

indekss

15 października mija czas przyjmowania ankiet w Urzędzie Gminy Mielno dotyczących konsultacji społecznych nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście. Jak każda zmiana w naszym najbliższym otoczeniu, i ta naturalnie rodzi pytania i obawy.  Czy słusznie? Zapraszamy do dyskusji, przedstawiając poniżej

                                  najczęściej zadawane pytania i wątpliwości:

 

 1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości ?

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów) i są identyczne zarówno dla miast jaki i dla wsi. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko – miejską.

Jedyną zmianą, ale tylko dla miejscowości Mielno i Unieście, będzie brak możliwości skorzystania przez mieszkańców ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wynajmie turystom do 5 pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenach wiejskich, które z chwilą przekształcenia staną się terenami miejskimi.

.

 1. Jak wygląda kwestia podatku rolnego?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

 1. Czy zmianie ulegnie opłata targowa i opłata miejscowa?

Opłata targowa oraz miejscowa nie są uzależnione od statusu miejscowości, na której ich pobór jest ustanowiony. Stawki te są uchwalane przez Radę Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów określającego górne ich granice, które są identyczna zarówno dla miast, jaki i dla wsi.

 1. Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych oraz opłata adiacencka?

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. W przypadku opłaty adiacenckiej to wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Stąd jeżeli Rada stawek nie zmieni pozostaną one na takim samym poziomie.

 1. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów?

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015. poz. 909 tekst jednolity ) na terenach miast nie wymagana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

 1. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?
 1. dodatki dla nauczycieli (utrata):

Dodatki nauczycielskie (z wyjątkiem dodatku wiejskiego) określane są przez Radnych Gminy Mielno na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.). Wysokość dodatków nauczycieli nie jest uzależniona od siedziby placówki oświatowej.

Dodatek wiejski należy się: „nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców: zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.)”.

 1. kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.). Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

 1. subwencja oświatowa:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1687) wagi P1, P2 dotyczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców. W obecnym stanie prawnym ustawodawca określa wysokości subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskim i miastach do 5.000 mieszkańców.

 1. Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?

Mielno jako miasto będzie miało szerszy dostęp do funduszy unijnych niż obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko dla miast np. lokalne plany rewitalizacji lub inicjatywa JESSICA. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 trend do wzmacniania ośrodków miejskich jest jeszcze bardziej wyraźny. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Mielna i Unieścia otworzą się nowe perspektywy – zwłaszcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach działań związanych z gospodarką niskoemisyjną można rozwijać w szczególności projekty nastawione na usprawnienie komunikacji i transportu, m.in. tworzyć centra przesiadkowe, budować ścieżki rowerowe, odnawiać przystanki autobusowe lub budować parkingi. Możliwe będą także projekty polegające na przebudowie dróg, o ile będzie to służyć poprawie jakości funkcjonowania i dostępności transportu publicznego. Inne możliwości to modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności, czy modernizacja kanalizacji deszczowej w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie wdrażane działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w ramach którego będzie można finansować operacje dotyczące poprawy stanu parków miejskich, lasów miejskich, a także zanieczyszczonych lub zdegradowanych akwenów wodnych.

Nawet jeśli nie zdążymy wykorzystać tych wszystkich szans w perspektywie finansowej 2014-2020, to jest to dla nas jasny drogowskaz, w jakim kierunku powinniśmy podążać.

Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się także miasta liczące do 5 tys. mieszkańców, a w przypadku działań realizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania kwalifikują się nawet miasta do 20 tys. mieszkańców. Gmina będzie się mogła także ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków pozyskanych przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką. Tak więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, powołanie miasta to po prostu większy wachlarz możliwości.

 1. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać – jak dotąd – ze środków na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej albo działalność stowarzyszeń?

Podobnie jak gmina także mieszkańcy miasta Mielno zachowają dostęp do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od rybołówstwa. Uzyskanie statusu miasta nikogo nie wyeliminuje z dostępu do środków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej lub Środkowopomorskiej Grupy Działania.

 1. Czy po zmianie statusu zmienią się (wzrosną) opłaty za media i śmieci?

Nie jest planowany wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mniej jednak ustawodawca przewiduje możliwość zróżnicowania stawki opłaty w zależności od odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich (art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U.2013.1399 ze zm.)

 1. Czy w związku z powołaniem miasta zmieni się liczba radnych?

Nie. Liczebność rady gminy zależna jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.   Stanowi o tym art. 17 ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana statusu nie powoduje także wzrostu diet radnych.

 1. Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza?

Nie. W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy (zob. art. 4f ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 390 Kodeksu wyborczego).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s