Listopadowe sesje „podatkowe”

image_gallery

Listopad upłynął pracowicie Radzie Gminy pod znakiem finansów -odbyły się dwie sesje gminne dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok, debatowano nad projektem uchwały budżetowej 2016.

Pod koniec każdego roku przeliczane są górne stawki podatków i opłat lokalnych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres pierwszego półrocza roku poprzedniego ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS. Na tej podstawie Ministerstwo Finansów publikuje obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Podwyżka stawek nie powoduje automatycznie wzrostu podatków lokalnych, lecz uprawnia radę gminy do podniesienia do tej wartości stawek obowiązującej w danej gminie. Rada gminy ma prawo zastosować stawkę niższą lub nie zmieniać stawki podatku. W związku z tym obowiązujące w Gminie Mielno od 2016 roku stawki zostały dopasowane do tych obowiązujących z obwieszczenia Ministra Finansów, które to zostały w większości obniżone w stosunku do roku 2015 i zatwierdzone 13 głosami radnych na sesji 18 listopada.

Również w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, należało dopasować do nowych przepisów wzory formularzy, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatków od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego. We wspomnianej nowelizacji ustawy pojawiła się również nowa kategoryzacja środków transportowych (w zakresie ilości miejsc w autobusach), co spowodowało zmianę uchwały Rady Gminy Mielno dotyczącą stawek podatku od transportu i usług (wysokość stawek pozostaje na poziomie 2015 roku).

Radni pochylili się również nad opłata miejscową: tą, jak wiadomo, pobiera się w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach ( w przypadku Gminy Mielno dotyczy to miejscowości Mielno, Mielenko, Unieście, Sarbinowo, Gąski, Łazy, Chłopy oraz Niegoszcz). Górna stawka ustalona przez Min. Finansów na 2016 rok to 2,18zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu, w Gminie Mielno-1,80zł, mniej niż w roku ubiegłym. Niestety,  orzecznictwo sądów administracyjnych i Izb Obrachunkowych oraz art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku, określa jednoznacznie, że zwolnienia podatkowe mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opodatkowania. Stąd w 2016 roku stawka opłaty miejscowej nie daje możliwości zniżki dla dzieci oraz seniorów.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:
• pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• od osób przebywających w szpitalach,
• od osób niewidomych i ich przewodników,
• od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
• od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Zmiany zaszły również w zakresie opłaty targowej-gmina została podzielona na trzy strefy ze zróżnicowanym podziałem stawek dziennej opłaty targowej.

Wzorem lat ubiegłych, rada nie podjęła uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów.

Przy ustalaniu stosunku obowiązujących na kolejny rok stawek lokalnych rada gminy musi mieć na uwadze, że wysokości te powiązane są konsekwentnie z wpłata jednostek samorządu do budżetu państwa dla biedniejszych samorządów (potocznie tzw. „janosikowym”). Co to takiego? „Janosikowe” jest rodzajem daniny, jaki bogatsze regiony wpłacają na rzecz biedniejszych i w założeniu miało być narzędziem do wyrównywania różnic między różnymi częściami Polski. Wprowadzone w 2003 roku „janosikowe” jest obowiązkową wpłatą do budżetu państwa o charakterze wyrównawczym, a płacą ją jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu), których dochody są wyższe niż wskaźniki określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce obowiązek ten obejmuje gminy, w których dochody podatkowe są większe niż 150 procent średniej dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (powiaty i województwa obowiązuje próg 110 procent). W przypadku Gminy Mielno, która od lat jest płatnikiem do budżetu państwa tejże kwoty wyrównawczej, duże znaczenie ma doprowadzenie do minimalizacji różnicy pomiędzy rzeczywiście osiąganymi dochodami z podatku od nieruchomości według stawek uchwalonych przez radę a dochodami możliwymi do uzyskania na podstawie stawek maksymalnych, które to stanowią podstawę do naliczania obowiązkowych wpłat.

Gorącą dyskusją poprzedzone zostało głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ustawowym zadaniem gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (art. 3 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków). Jednak ustalanie stawek za dostarczenie wody i odebranie nieczystości nie wchodzi już w zakres kompetencji rady, a jej radni nie są uprawnieni do występowania z taką inicjatywą uchwałodawczą. Zgodnie z art. 20 wspomnianej ustawy, to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (w naszym przypadku Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Unieściu), dokonuje kalkulacji na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Następnie wniosek taryfowy przedstawia wójtowi wiosek o ich zatwierdzenie, dołączając kalkulację cen i stawek opłat. Jego rolą jest natomiast sprawdzenie, czy przedstawione taryfy spełniają założenia ustawowe, czy taryfa została sporządzona zgodnie z prawem. Kolejnym etapem jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu taryf, bądź o odmowie zatwierdzenia, jeśli taryfy są niezgodne z przepisami oraz obowiązującym prawem-głosowanie nie odbywa się za wysokością samych stawek.Rada gminy jest ograniczona w zakresie wysokości wymienionych opłat do możliwości stosowania dopłat z budżetu gminy. Reasumując, rada nie może ani przedstawić własnej taryfy, ani obniżyć taryfy przedstawionej przez zakład wodociągowy. Patrząc, jaką rolę ma Rada Gminy w ustalaniu taryfy i ograniczone możliwości, nasuwa się jedno spostrzeżenie- ustawodawca mógł całkowicie wyłączyć radę z procesu zatwierdzania wysokości taryf. Podobnie cennik pozostałych usług świadczonych przez dany podmiot nie jest konsultowany w żaden sposób z radą, nie może tez ona zmienić zaproponowanej stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Większość radnych w głosowaniu nad wymienioną kwestia wstrzymała się od głosu. Stawki te w roku 2016 uplasowały się w granicach średniej w kraju dla gospodarstw domowych (graniczne ceny w Polsce to od niecałych pięciu złotych za m3 wody i ścieków, do niecałych 50zł).

 

Ale listopadowe sesje to nie tylko finanse-jednogłośnie przyjęta została uchwała dotycząca programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi (i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego) na rok 2016. Program współpracy powstał w oparciu o konsultacje z organizacjami pozarządowymi i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas sesji z 30 listopada br. swoją uchwałą Rada Gminy Mielno wsparła również inicjatywę utworzenia siedemnastego województwa a dezaprobatę wyraziła dla badań geologicznych i geofizycznych, które miałyby być prowadzone na zlecenie PGNIG SA na terenie naszej gminy z okolicach Gąsek ( do momentu wycofania się przez Rząd RP z decyzji dotyczącej potencjalnej elektrowni jądrowej w Gąskach).

 

Kolejna grudniowa sesja Rady Gminy Mielno dotyczyć będzie budżetu gminnego na rok 2016.

Poniżej-zestawienie cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych w Polsce:

ceny wody.PNG

Reklamy

Jamno pod lupą naukowców, atom pod lupą mieszkańców

Nie ustają dyskusje nad dwoma zagadnieniami dotyczącymi przyszłości i jakości naszego życia w gminie-dotyczą one jeziora Jamno oraz kwestii atomu.
Przypomnijmy, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną władz Gminy Mielno i mieszkańców, odnośnie usunięcia Gąsek z listy potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych. Wyrok NSA jest ostateczny i prawomocny, kończąc tym samym drogę sądowo-administracyjną w kwestii ATOMU w Gąskach w kontekście decyzji o wskazaniu lokalizacji elektrowni.Zdanie mieszkańców również jest ostateczne-elektrowni na terenie gminy nie chcemy, stąd Wójt Gminy Mielno zapowiedziała dalsze kroki w walce przeciwatomowej i poszukiwanie sprzymierzeńców w tej walce.
Podczas jesiennego seminarium , współorganizowanego przez Gminę Mielno na Politechnice Koszalińskiej, nad funkcjonowaniem jeziora Jamno pochylili się samorządowcy, naukowcy, żeglarze i przedsiębiorcy. Debatowali o metodach przywrócenia jeziora na łono turystyki wodnej, rekultywacji i zachowaniu bezpieczeństwa-jego podwodnych mieszkańców jak i mieszkańców „nadbrzeżnych”. Jak wiadomo, wrota i wały spełniają  swoją funkcję przeciwpowodziową, po to zostały wybudowane i dzięki temu mieszkańcy  Mielna, Unieścia i Łaz  mogą dzisiaj spać spokojnie przy dużych sztormach.  Bezpieczeńswto po pierwsze,a sprawę wrót  sztormowych, przepławek  dla ryb i żeglowności kanału jamneńskiego pozostawiamy do rozstrzygnięcia fachowcom z wiara i przekonaniem, że uda się pogodzić te trzy elementy jako przykład udanej turystyki i bezpieczeństwa w symbiozie ze środowiskiem naturalnym.
Ważną kwestią jest tu fakt, że Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór w ramach konkursu „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora zachodniopomorskie” na dofinansowanie projektów, których efektem będzie opracowanie planów działań ochronnych i/lub rekultywacyjnych
dla jezior znajdujących się na terenie naszego województwa. Ten dokument będzie pomocny  w przywróceniu stanu jeziora do poziomu co najmniej dobrej klasy czystości oraz otwarciu na turystykę wodną, co podczas swojego wystąpienia na konferencji podkreśliła Wójt Mielna, jednocześnie zapraszając sąsiednie samorządy do wspólnej inicjatywy. Pomysł zyskał poparcie, również wśród członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, które to jeszcze w grudniu br. złoży jako beneficjent
wniosek do WFOŚiGW.
Więcej na temat wspomnianej konferencji w listopadowym „Życiu Gminy” na stronie pierwszej oraz o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego na stronie drugiej: