Pierwszy rok kadencji radnych gminy Mielno za nami

Szanowni Państwo!

W czerwcu ubiegłego roku w imieniu Klubu Radnych „Wspólnota” miałem przyjemność podsumowania pracy wójta za rok 2014, gdzie złożyłem publiczną deklarację o treści: 

Klub Radnych Wspólnota  deklaruje współpracę ze wszystkimi na zasadach zdrowego rozsądku, na zasadach dialogu. Wiemy, że tylko współpraca jest drogą do sukcesu nas wszystkich i naszej Małej Ojczyzny.”

Minął kalendarzowy rok 2015 a wraz z nim pełny rok działalności VII kadencji Rady Gminy oraz Wójta Gminy Mielno Pani Olgi Roszak – Pezała w latach 2014-2018.

Pragnę podsumować ten rok koncertując się na pracy obu organów Gminy Mielno, czyli Rady Gminy, jako organu uchwałodawczego oraz Wójta Gminy, jako organu wykonawczego realizującego podjęty budżet. Odwołać się pragnę do złożonej deklaracji a co za tym idzie do współpracy zrozumienia i dialogu pomiędzy obydwoma organami, czego efektem są zrealizowane w poprzednim roku inwestycje i inne działania wynikające z zapisów uchwalonego budżetu gminy na 2015 rok.

Wspólne dążenia i zrozumienie pozwoliły osiągnąć niewątpliwy sukces motywujący nas do dalszej pracy na rzecz nas wszystkich a przede wszystkim na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”.

Praca Radnego Gminy, na co dzień nie zawsze jest zauważana, gdyż wykonujemy swoje obowiązki z tytułu sprawowania mandatu biorąc czynny udział w pracach komisji, licznych spotkaniach oraz sesjach Rady Gminy, gdzie podjęte uchwały są zwieńczeniem naszej pracy.

Pragnę podkreślić aktywność i zaangażowanie Radnych w sprawowaniu swoich mandatów i sądzę, że mieszkańcy oraz goście nas odwiedzający zauważają w terenie w poszczególnych miejscowościach zmiany, co jest naszym wspólnym sukcesem motywującym nas do jeszcze większej aktywności w podejmowania nowych wyzwań.

Budżet 2015 roku był dużym wyzwaniem do zrealizowania przez Wójta Gminy i jest już historią a odwołując się do faktów, nad którymi podobno się nie dyskutuje, pragnę wybiórczo przedstawić niektóre zrealizowane zadania inwestycyjne uchwalone w budżecie gminy do zrealizowania w 2015 r.

Zachęcam również do czytania bezpłatnego biuletynu informacyjnego Gminy Mielno „ Życie Gminy”, dostępnego w wersji papierowej w urzędzie gminy oraz sklepach na naszym terenie, jak również w wersji elektronicznej na stronach urzędu i niniejszego bloga.

Piotr Garnicki – Przewodniczący Klubu Radnych „Wspólnota”

 

Odnowiona ulica Chełmońskiego w Unieściu:

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 656 tys. zł.

ul chelmoskiego

Przebudowa ulicy Południowej w Sarbinowie:

Koszt inwestycji wyniósł 4 979 163,49 zł. Projekt finansowany jest z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych oraz ze środków Gminy Mielno.

ul poludniowa sarbinowo

Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie.

Całkowity koszt pierwszego etapu inwestycji zamknął się kwotą 351,5 tys. zł.

 

ul spkojna mielno.png

 

Nowe przystanki w Niegoszczy, Pękalinie, Mielnie:

Zaczęto od wymiany przystanków w Pękalinie, Niegoszczy i Mielnie, bo były w najgorszym stanie. W przyszłym roku nowe wiaty pojawiają się w innych miejscowościach.

Koszt inwestycji 47 tysięcy zł.

przystanek 1.png

przystanek 3.pngprzystanek 2.png

 

Siłownia pod chmurką w Chłopach:

16 urządzeń siłowni zewnętrznych stanęło w Chłopach. To efekt inicjatywy Stowarzyszenia „16-ty Południk”, które uzyskało na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz środków gminnych jako wkład własny.

silownia chlopy.png

Rekultywacja składowiska w Mielnie ul. Ogrodowa.

Gmina Mielno zakończyła prace rekultywacyjne na wysypisku odpadów przy ul. Ogrodowej w Mielnie. Samorząd uzyskał na ten cel dofinansowanie na rekultywację składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

rekultywacja skladowiska w mielnie.png

Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie:

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 534 tys. zł.

ul azaliowa mielno.png

Rewitalizacja grodziska i odnowienie terenu wokół mieleńskiego jelenia w Mielnie:

Całkowity koszt inwestycji 297,9 tys. zł w tym 151,6 tys. zł dofinansowanie z PROW 2007-2013

grodzisko.pngjelen mielno.png

Wybudowano szatnie i plac zabaw w Gaskach:

Całkowity koszt inwestycji 640 tys. zł.

szatnia gaski.png

Brzegowe inwestycje, które wpisały się na trwale w krajobraz naszych miejscowości:

 Chłopy – „Modernizacja przystani rybackiej”, realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku. Wartość projektu wyniosła: 5.210.242,00 zł.

przystan chlopy.png

przystan chlopy 2.png

Przystań rybacka w Unieściu:

Unieście „Modernizacja przystani rybackiej”, realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 290.361,35 zł.

przystan uniescie

Falochron na kanale jamneńskim:

Unieście – zadanie realizowane przez Urząd Morski w Słupsku:

kanal jamnenski.png

Promenada w Sarbinowie;

Sarbinowo – zadanie realizowane przez Urząd Morski w Słupsku:

promenada sarbinowo

Wybrane imprezy realizowane w ramach budżetu w 2015 r.

Projekt Plaża TVN w Sarbinowie-trzydniowa impreza w miasteczku plażowym. W dzień strefa aktywności, wieczorami koncerty i zabawa na parkiecie.

tvn sarbinowo

II Nadmorski Zlot Ciągników w Łazach:

 Łazy stały się na trzy dni stolicą polskich traktorzystów, którzy dotarli tu z najodleglejszych miejsc w kraju na II Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych.

zlot ciagnikow lazy

Coroczna kąpiel morsów – Rekord Guinnessa w Mielnie:

Skrupulatne liczenie przy głównym wejściu sprawiło, że lista wchodzących zamknęła się na 1799 osobie.Tyle w niedzielę, 15 lutego, osób znalazło się na plaży mieleńskiej i weszło do wody. Mielno wpisało się w ten sposób do księgi Guinnessa!

 

 

 

Reklamy

Budżet rozsądku i równowagi finansowej

Przechwytywanie4

41 milionów złotych wyniesie tegoroczny dochód gminy Mielno, a inwestycje pochłoną
11 milionów złotych – zakłada budżet, który radni przyjęli jednogłośnie.

Najwięcej pieniędzy pochłonie przebudowa przedszkola, stadionu, ul. Brzozowej w Mielenku. Lista inwestycji jest bardzo długa. – W tegorocznym budżecie prawie 11 mln pochłoną inwestycyjne, które bezpośrednio wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku Gminy Mielno. Nadal priorytetem są oczywiście drogi! Dlatego konsekwentnie realizujemy kolejne etapy długofalowych zadań takie jak: budowa promenady Mielno – Unieście, dróg rowerowych w gminie, zaplecza stadionu w Mielnie, czy rozbudowa mieleńskiego przedszkola.

Budżet na 2016 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2016-2029 i realizowany z uwzględnieniem strategicznych celów oraz zasadami polityki budżetowej. Należy podkreślić, iż od kilku lat następuje stopniowa redukcja zadłużenia gminy, która prowadzona jest w sposób niezagrażający priorytetom polityki prorozwojowej. – Położony został nacisk na zachowanie bezpiecznej równowagi między potrzebami rozwojowymi gminy, a możliwościami budżetu z uwzględnieniem wsparcia zewnętrznego stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową z UE – podkreśla wójt Olga Roszak-Pezała. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotne znaczenie będą mieć szczególnie zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami przy wykorzystaniu nowej formy współpracy, zwanej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz przedsięwzięcia prowadzone zgodnie z Planem Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielno na lata 2015 – 2023”.
Łączna wartość wydatków majątkowych w 2016 r. wyniesie blisko 10,91 mln zł, co oznacza poziom niższy do wydatków wykonanych w ubiegłym roku Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, a w szczególności podatek od nieruchomości, który stanowi w strukturze planowanych na 2016 r. dochodów bieżących 40 proc., co daje kwotę 13,8 mln zł. – Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę skutki braku planu zagospodarowania przestrzennego na niektórych obszarach, co pozwala podatnikom na dokonanie zmiany funkcji budynków, które następnie może powodować zmniejszenie wpływów – tłumaczy wójt. Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu opłaty targowej i opłaty miejscowej w planowanej łącznej wysokości 3.400.000,00 zł, która stanowi blisko 10 proc. dochodów bieżących. Sukcesywny wzrost dochodów pozyskiwanych z tego źródła związany jest głównie ze stale rosnącą ilością miejsc wypoczynku dla turystów oraz godną zauważenia skrupulatnością i wiedzą kwaterodawców, którzy pobierają i odprowadzają tę opłatę do budżetu gminy. Około 8 proc dochodów bieżących stanowią pozostałe dochody własne, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Znaczącą, bo stanowiącą 10,7 proc. ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 3.700.000,00 zł, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te po raz pierwszy gmina uzyskuje od kwietnia 2014 r. także od podmiotów niezamieszkałych na jej terenie, a prowadzących działalność gospodarczą.
Wpływy do budżetu na 2016r. oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2015 r. Ponad 19,5 proc. wpływów bieżących do budżetu stanowią udziały w podatkach od osób fizycznych (Pit) – 3.480.615,00 zł i prawnych (Pit) – 62.917,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.165.502,00 zł. Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie dochody majątkowe, które stanowią ok. 15,9 proc. ogólnej kwoty dochodów. Dotacje na zdania inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę 3.684.400,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 2.740.000,00 zł.
Na co wydamy?!Projekt budżetu gminy na 2016 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, komisje Rady Gminy, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców.
Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy. Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. Na transport i łączność (pod tym określeniem kryją się także wydatki m.in. na budowę nowych dróg przeznaczono prawie 11 proc. budżetu(4 763 380 zł). Na oświatę i wychowanie samorząd przeznaczy blisko 20 proc. budżetu tj. 8 651 915 zł, pomoc społeczna pochłonie prawie 7 proc., tj. 3 097 200 zł, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 859 101 zł, czyli 22 proc. wydatków. Wydatki na kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego sięgaj ponad 5 proc.budżetu, co daje kwotę ponad 2 650 tys. zł.

Tekst: „Życie Gminy”-Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Mielno / Styczeń 2016 / numer 1 (13)