Przygotowania do budżetu

Przygotowania projektu budżetu na 2017 rok to główny, ale nie jedyny temat komisji i sesji w listopadzie.

Na obu listopadowych sesjach obok ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wysokości opłaty targowej i miejscowej, radni zajęli się również programem współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 czy też przyjęciem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, przyjęciem statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie . Bez zmian pozostała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zmiany natomiast nastąpią w podziale administracyjnym miejscowości Gąski:przyjęto uchwałę zarządzającą wybory Sołtysa Sołectwa Gąski – „Osiedle” i Rady Sołeckiej. Upoważniono również Wójta do podpisania umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie wspólnej realizacji projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-trasa Nadmorska”.

Sporą grupę rozpatrywanych uchwał stanowiły te „porządkujące”, związane ze zmianą statusu gminy na miejsko-wiejską, np.należało zmienić uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Zmiana dotyczyła miejsca składania informacji-wykreślono stanowisko „Wójt Gminy Mielno”, zastępując je „Burmistrzem Mielna”. Z tego samego powodu konieczne było dokonanie zmiany  w prawidłowym nazewnictwie oraz ujednolicenie nowego brzmienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

Między innymi:

  •   Pani wójt zaproponowała obniżyć stawki podatku m.in. od nieruchomości. Ministerstwo Finansów na podstawie danych z GUS  wyliczyło, że większość stawek podatkowych powinna zostać obniżona o 0,9%, w Mielnie i reszcie gminy  obniżenie nastąpi jeszcze większe, zwłaszcza jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Radni dyskutowali nad tą kwestią pamiętając, iż każda różnica między stawką maksymalną Ministerstwa a stawką przyjętą w gminie, korzystniejszą dla samych mieszkańców, powoduje zwiększenie „opłaty janosikowego” dla gminy.
  •   W związku ze zmianą i sytuacją geopolityczną na świecie, która spowodowała, że część turystów nie skorzystała z wczasów poza granicami kraju a przyjechała do naszej gminy, osiągnęliśmy kwotę wpływu z tytułu opłaty miejscowej ponad 3mln. zł. Na dzień rok 2016 przypadło ok 3 mln.zł. W 2015r. osiągnęliśmy kwotę 2.820tys.zł. Rosnące wpływy z tego tytułu są z całą pewnością wynikiem zwiększenia świadomości w zakresie pobierania opłaty od turystów i zasługą osób pobierających, mieszkańców i osób prowadzących działalność  w naszej gminie.
  • W zakresie opłaty targowej została dokonana jedna zmiana, to jest wprowadzenie trzeciej strefy, która obejmie obszar targowiska w Mielnie. Celem obniżenia w tym miejscu opłaty targowej jest uporządkowanie handlu-by odbywał się on w sposób kontrolowany i estetyczny a drobniejszy handel przeniósł się na targowisko miejskie. Gmina w drodze przetargu wybiera zarządcę targowiska, z którym to bezpośrednio osoby zainteresowane wynajmem stanowisk podpisują umowę dzierżawy.
  • Corocznie do 30 listopada należy uchwalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły. Przyjęty przez radnych program był tworzony już od czerwca, bo do tego momentu organizacje pozarządowe składały swoje propozycje, które następnie zostały uwzględnione. Od roku 2017 doszedł jeszcze jeden nowy priorytet -na organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto, przy Wójcie Gminy działa Gminna Rada Pożytku Publicznego. Dzięki działaniu tej Rady został dodany w roku poprzednim również jeden z punktów planu współpracy – integrowanie środowiska pozarządowego. W tamtym roku po raz pierwszy, w tym roku po raz drugi odbyło się integracyjne spotkanie dla wszystkich członków stowarzyszeń. W 2016 roku  spotkanie zostało połączone z prezentacją programu „Witkac” i już w formie elektronicznej wszystkie stowarzyszenia będą składały wnioski przy uzyskaniu dotacji z urzędu gminy od 2017r. Jest to początek corocznych spotkań pozarządowych, aby wszystkie stowarzyszenia miały ze sobą kontakt, poznały się, wymieniały się doświadczeniami.
  • Corocznie przyjmowany zostaje również przez radę Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii . Gminny Program został przygotowany głównie w oparciu o diagnozę, która została przeprowadzona wśród uczniów od piątej klasy szkoły podstawowej do końca gimnazjum. Udało się zankietować 170 uczniów oraz około 100 rodziców. Są to odpowiedzi na zadania dotyczące uzależnień na terenie gminy. Na podstawie tej diagnozy oraz ogólnopolskich doświadczeń i wskaźników został przygotowany gminny program, który umożliwia rozdysponowanie tych środków na przyszły rok.Jak wynika z z zestawień, sklepów sprzedających alkohol przybywa i są one coraz częściej całodobowe. Środki uzyskane z  opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii, m.in. na zajęcia sportowe, pozalekcyjne, działanie świetlic i organizacji pozarządowych w powyższym zakresie.
  • Ujednolicone zostało przyznawanie dotacji dla klubów sportowych do zasad, które obejmują inne organizacje pozarządowe w naszej gminie, od stycznia 2017 również za pomocą elektronicznego systemu witkac.pl. Zgodnie z prawnymi wymogami projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Gminna Rada Sportu w Mielnie.
  • Przy omawianiu uchwały dot. wyborów nowego sołectwa w Gąskach (dla przypomnienia-drugie sołectwo powstaje w ramach jednej wciąż miejscowości) P.Laskowski zaproponował datę przyspieszenia tego zebrania wiejskiego jeszcze między 12 a 16 grudnia wyrażając obawę, że zebranie może się nie odbyć  w 2016 roku. Rada powinna wyznaczyć termin, tak jak to było w poprzedniej uchwale dotyczącej wyborów. Motywował swoją propozycję faktem, iż mieszkańcom zależy, aby  ta nowa rada sołecka jak najszybciej była wybrana.Wójt zasugerowała datę styczniową,kiedy to odbędą  się również wybory do rad osiedli (Unieście oraz Centrum w Mielnie) i równocześnie przeprowadzone zostaną wybory na sołtysa i do Rady Sołeckiej „Osiedla” w Gąskach. Wtedy to będzie znana wysokość środków finansowych do dyspozycji nowego sołectwa.
  • Przy omawianiu uchwały umowy partnerskiej w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-trasa Nadmorska radni dowiedzieli się o pracy „oficera rowerowego” w zakresie koncepcji trasy nadmorskiej, gdzie rozwój ruchu rowerowego wymagał kompleksowego podejścia.Pełna nazwa tegoż stanowiska to pełnomocnik marszałka województwa ds. komunikacji rowerowej i było pierwszym tego rodzaju stanowiskiem w Polsce. Oficer rowerowy to potoczna nazwa osoby odpowiedzialnej za komunikację rowerową w danym regionie. Jest to w rzeczywistości urzędnik – pełnomocnik delegowany przez organy wykonawcze jednostek administracyjnych (zazwyczaj prezydentów miast) do sprawowania pieczy nad infrastrukturą rowerową. Oprócz rozwiązywania bieżących problemów miejskich cyklistów, dogląda także nowych inwestycji, pomagając w planowaniu spójnej sieci tras oraz forsując dobre rozwiązania. Zadanie rozwoju trasy nadmorskiej finansowane jest przez naszą gminę w 7,5% wydatków. Koncepcje powstania nowych oraz ujednolicenia istniejących tras rowerowych oraz wiele innych interesujących miłośników dwóch kółek informacji znaleźć można na stronie www.rowery.rbgp.pl.

Obytymi  punktami sesji są również wystąpienia sołtysów, mieszkańców w ramach trybuny obywatelskiej (m. in. na lokalizację bazy MOSIR-u w okresie letnim, zmiany nazwy ulic w Unieściu), rozpatrywanie skarg przez komisję rewizyjną, sprawy bieżące z działalności rady oraz wójta.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s