Z działalności rady…

Jest budżet, plan, jest i realizacja w przełożeniu przez podjęte na sesjach w okresie luty-wrzesień sesjach uchwały na realne działania pracowników urzędu miejskiego . W okresie m.in.:
  • na wiosnę wprowadzono możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przyjęto „Planu działania Gminy Mielno w zakresie tworzenia produktów turystycznych na bazie zasobów endogenicznych” a także dostosowana została sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Mielno na okres od dnia 1 września 2017 (przekształcony został Zespołu Szkół w Mielnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Leonida Teligi w Mielnie, Szkołę Podstawową im. Straży Granicznej w Sarbinowie-również w szkołę ośmioletnią). Trafionym  pomysłem, zainicjowanym przez działającą jako ciało doradcze przy Burmistrzu, Radę Działalności Pożytku Publicznego (składającą się z urzedników, przedstawicieli rady miejskiej oraz organizacji pozarządowych), okazała się Karta Seniora-w naszej gminie korzysta z nich już ich ponad 300 (prócz Katy Seniora dla rodzin z min. dwójką dzieci istnieje możliwość korzystania z Zachodniopomorskiej Karty Rodziny).
  • przed sezonem letnim prócz corocznych przygotowań radni wraz z  burmistrz Mielna zawiązali współpracę  z nowymi partnerami:

-gminą Wieliszew (www.wieliszew.pl) : to obejmująca prawie 108 km2, licząca ponad 11 tys. mieszkańców gmina położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w widłach Wisły i Narwi, niespełna 30 km na północ od Warszawy, posiadającą największy zbiornik wodny na Mazowszu- Jezioro Zegrzyńskie

wieliszew

-słowacką wsią Mlynica  (www.obecmlynica.sk): współpraca z ta malowniczą wsią zamieszkałą przez niecałe 500 mieszkańców dotyczyć będzie współdziałania w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, opracowania wspólnych projektów europejskich, współpracy podmiotów gospodarczych, wymiany doświadczeń w rozwoju samorządów i demokracji lokalnej.

mlynica

  • jesteśmy przygotowani do sezonu letniego:

-Błękitna Flaga-Międzynarodowe Jury w Kopenhadze przyznało Błękitną Flagę na rok 2017 kąpielisku w Mielnie. Znaleźliśmy się wśród zaledwie 39 obiektów w Polsce oznaczonych tym symbolem!

 -bogactwo lata artystycznego przygotowanego przez mieleńskie Centrum Kultury oraz nasze gminne stowarzyszenia zawsze aktualne na stronie ckm.mielno.pl
– czy wiesz, że o wolnych miejscach noclegowych możesz informować Centrum Informacji Turystycznej, które przekaże  tą wiadomość odwiedzającym je wczasowiczom? Sprawdź: cit.mielno.pl
  •  Wraz z rozpoczęciem  nowego roku szkolnego 2017/2018 i zmianami edukacyjnymi naszych szkół zmieniony został również obwód wyborczy młodzieżowych radnych: od tego roku również uczniowie 7 klasy ze SP w Sarbinowie wejdą w skład Młodzieżowej Rady Gminy Mielno.
Ponadto w ciągu roku:
  • Przyjęto plan zagospodarowania dla miejscowości Sarbinowo, Chłopy, Mielenko.
  • Otwarte zostały kolejne świetlice gminne-w miejscowościach Chłopy, Mielenko, Sarbinowo, a dzieci z miejscowości Niegoszcz uzyskały możliwość uczęszczania do świetlicy w Chłopach.
  • 6 września, podczas XXVII Forum ekonomicznego w krynicy, rozdane zostały nagrody gospodarny samorząd 2017. Gmina Mielno zajęła w nim czwarte miejsce w kategorii gospodarny samorząd (gminy wiejskie) oraz wyróżnienie w rankingu Obywatelski samorząd (gminy wiejskie). Więcej informacji na ten  temat oraz aktualnych inwestycji gminnych znajdziesz we wrześniowym wydaniu Życia Gminy. Tu również dowiesz się o bezpłatnych szczepieniach i badaniach dla naszych mieszkańców a także jak miło spędzić czas wybierając wśród szerokiej oferty zajęć kulturalnych i sportowych, dla dzieci jak i dorosłych, oferowanych przez Centrum Kultury i nasze gminne stowarzyszenia.
Reklamy

Styczeń 2017r.- Mielno miastem!

1 stycznia 2017 roku-odtąd Mielno jest MIASTEM…
Do relacji ze wspólnego, przełomowego powitania tejże daty zapraszamy do biuletynu Życie Gminy.
Jako pierwsza ze styczniowych sesji odbyła się uroczysta, pierwsza Sesja Rady Miejskiej Mielna, zwołana 24 stycznia z okazji nadania Aktu Statusu Miasta miejscowości Mielno. Mielno, połączone odtąd z Unieściem, składa się z dwóch osiedli-Centrum oraz Unieście. W sesji wśród zaproszonych Gości znalazł się również poseł Stefan Romecki a także członkowie naszej Młodzieżowej Rady Gminy Mielno (pod „starą”, nie zmienioną  przez nabycie praw miejskich przez Mielno nazwą, gdyż jest ona reprezentantem młodzieży całej gminy). Warto wspomnieć o zaangażowaniu naszej młodzieży przez ankietowanie swoich rówieśników co od pomysłów na nazwę obu nowych osiedli. Wraz z nową nazwą pojawia się również nowy organ pomocniczy władzy uchwałodawczej-zamiast dotychczasowych sołtysów i rad sołeckich Mielna i Unieścia wyłonione zostaną: przewodniczący rady osiedli z zarządem.
Z kolei już 27 stycznia radni wzięli się do pracy i na bazie uchwalonego w grudniu budżetu (ostatni raz jako radni gminni;  pułap dochodów ustalony został  na ponad 48 mln zł, zaś wydatki -54 mln zł. Deficyt w wysokości ponad 6 mln jest planowany do pokrycia w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków. 17 mln złotych pochłoną inwestycje. W sumie, tych nowych i kontynuowanych większych oraz mniej-

szych, będzie około 44. Największe z nich to przebudowa drogi powiatowej w Gąskach i termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Mielno).
Na tejże sesji m.in. przyjęto roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok, zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019, uchwalono Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, określono rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku, czy też kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek
prowadzonych przez Gminę Mielno. Na koniec-przyjęto zmianę uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.
Czeka nas wyjątkowy rok!