Z działalności rady…

Jest budżet, plan, jest i realizacja w przełożeniu przez podjęte na sesjach w okresie luty-wrzesień sesjach uchwały na realne działania pracowników urzędu miejskiego . W okresie m.in.:
 • na wiosnę wprowadzono możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przyjęto „Planu działania Gminy Mielno w zakresie tworzenia produktów turystycznych na bazie zasobów endogenicznych” a także dostosowana została sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Mielno na okres od dnia 1 września 2017 (przekształcony został Zespołu Szkół w Mielnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Leonida Teligi w Mielnie, Szkołę Podstawową im. Straży Granicznej w Sarbinowie-również w szkołę ośmioletnią). Trafionym  pomysłem, zainicjowanym przez działającą jako ciało doradcze przy Burmistrzu, Radę Działalności Pożytku Publicznego (składającą się z urzedników, przedstawicieli rady miejskiej oraz organizacji pozarządowych), okazała się Karta Seniora-w naszej gminie korzysta z nich już ich ponad 300 (prócz Katy Seniora dla rodzin z min. dwójką dzieci istnieje możliwość korzystania z Zachodniopomorskiej Karty Rodziny).
 • przed sezonem letnim prócz corocznych przygotowań radni wraz z  burmistrz Mielna zawiązali współpracę  z nowymi partnerami:

-gminą Wieliszew (www.wieliszew.pl) : to obejmująca prawie 108 km2, licząca ponad 11 tys. mieszkańców gmina położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w widłach Wisły i Narwi, niespełna 30 km na północ od Warszawy, posiadającą największy zbiornik wodny na Mazowszu- Jezioro Zegrzyńskie

wieliszew

-słowacką wsią Mlynica  (www.obecmlynica.sk): współpraca z ta malowniczą wsią zamieszkałą przez niecałe 500 mieszkańców dotyczyć będzie współdziałania w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, opracowania wspólnych projektów europejskich, współpracy podmiotów gospodarczych, wymiany doświadczeń w rozwoju samorządów i demokracji lokalnej.

mlynica

 • jesteśmy przygotowani do sezonu letniego:

-Błękitna Flaga-Międzynarodowe Jury w Kopenhadze przyznało Błękitną Flagę na rok 2017 kąpielisku w Mielnie. Znaleźliśmy się wśród zaledwie 39 obiektów w Polsce oznaczonych tym symbolem!

 -bogactwo lata artystycznego przygotowanego przez mieleńskie Centrum Kultury oraz nasze gminne stowarzyszenia zawsze aktualne na stronie ckm.mielno.pl
– czy wiesz, że o wolnych miejscach noclegowych możesz informować Centrum Informacji Turystycznej, które przekaże  tą wiadomość odwiedzającym je wczasowiczom? Sprawdź: cit.mielno.pl
 •  Wraz z rozpoczęciem  nowego roku szkolnego 2017/2018 i zmianami edukacyjnymi naszych szkół zmieniony został również obwód wyborczy młodzieżowych radnych: od tego roku również uczniowie 7 klasy ze SP w Sarbinowie wejdą w skład Młodzieżowej Rady Gminy Mielno.
Ponadto w ciągu roku:
 • Przyjęto plan zagospodarowania dla miejscowości Sarbinowo, Chłopy, Mielenko.
 • Otwarte zostały kolejne świetlice gminne-w miejscowościach Chłopy, Mielenko, Sarbinowo, a dzieci z miejscowości Niegoszcz uzyskały możliwość uczęszczania do świetlicy w Chłopach.
 • 6 września, podczas XXVII Forum ekonomicznego w krynicy, rozdane zostały nagrody gospodarny samorząd 2017. Gmina Mielno zajęła w nim czwarte miejsce w kategorii gospodarny samorząd (gminy wiejskie) oraz wyróżnienie w rankingu Obywatelski samorząd (gminy wiejskie). Więcej informacji na ten  temat oraz aktualnych inwestycji gminnych znajdziesz we wrześniowym wydaniu Życia Gminy. Tu również dowiesz się o bezpłatnych szczepieniach i badaniach dla naszych mieszkańców a także jak miło spędzić czas wybierając wśród szerokiej oferty zajęć kulturalnych i sportowych, dla dzieci jak i dorosłych, oferowanych przez Centrum Kultury i nasze gminne stowarzyszenia.
Reklamy

Styczeń 2017r.- Mielno miastem!

1 stycznia 2017 roku-odtąd Mielno jest MIASTEM…
Do relacji ze wspólnego, przełomowego powitania tejże daty zapraszamy do biuletynu Życie Gminy.
Jako pierwsza ze styczniowych sesji odbyła się uroczysta, pierwsza Sesja Rady Miejskiej Mielna, zwołana 24 stycznia z okazji nadania Aktu Statusu Miasta miejscowości Mielno. Mielno, połączone odtąd z Unieściem, składa się z dwóch osiedli-Centrum oraz Unieście. W sesji wśród zaproszonych Gości znalazł się również poseł Stefan Romecki a także członkowie naszej Młodzieżowej Rady Gminy Mielno (pod „starą”, nie zmienioną  przez nabycie praw miejskich przez Mielno nazwą, gdyż jest ona reprezentantem młodzieży całej gminy). Warto wspomnieć o zaangażowaniu naszej młodzieży przez ankietowanie swoich rówieśników co od pomysłów na nazwę obu nowych osiedli. Wraz z nową nazwą pojawia się również nowy organ pomocniczy władzy uchwałodawczej-zamiast dotychczasowych sołtysów i rad sołeckich Mielna i Unieścia wyłonione zostaną: przewodniczący rady osiedli z zarządem.
Z kolei już 27 stycznia radni wzięli się do pracy i na bazie uchwalonego w grudniu budżetu (ostatni raz jako radni gminni;  pułap dochodów ustalony został  na ponad 48 mln zł, zaś wydatki -54 mln zł. Deficyt w wysokości ponad 6 mln jest planowany do pokrycia w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków. 17 mln złotych pochłoną inwestycje. W sumie, tych nowych i kontynuowanych większych oraz mniej-

szych, będzie około 44. Największe z nich to przebudowa drogi powiatowej w Gąskach i termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Mielno).
Na tejże sesji m.in. przyjęto roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok, zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019, uchwalono Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, określono rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku, czy też kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek
prowadzonych przez Gminę Mielno. Na koniec-przyjęto zmianę uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.
Czeka nas wyjątkowy rok!

Przygotowania do budżetu

Przygotowania projektu budżetu na 2017 rok to główny, ale nie jedyny temat komisji i sesji w listopadzie.

Na obu listopadowych sesjach obok ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wysokości opłaty targowej i miejscowej, radni zajęli się również programem współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 czy też przyjęciem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, przyjęciem statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie . Bez zmian pozostała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zmiany natomiast nastąpią w podziale administracyjnym miejscowości Gąski:przyjęto uchwałę zarządzającą wybory Sołtysa Sołectwa Gąski – „Osiedle” i Rady Sołeckiej. Upoważniono również Wójta do podpisania umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie wspólnej realizacji projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-trasa Nadmorska”.

Sporą grupę rozpatrywanych uchwał stanowiły te „porządkujące”, związane ze zmianą statusu gminy na miejsko-wiejską, np.należało zmienić uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Zmiana dotyczyła miejsca składania informacji-wykreślono stanowisko „Wójt Gminy Mielno”, zastępując je „Burmistrzem Mielna”. Z tego samego powodu konieczne było dokonanie zmiany  w prawidłowym nazewnictwie oraz ujednolicenie nowego brzmienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

Między innymi:

 •   Pani wójt zaproponowała obniżyć stawki podatku m.in. od nieruchomości. Ministerstwo Finansów na podstawie danych z GUS  wyliczyło, że większość stawek podatkowych powinna zostać obniżona o 0,9%, w Mielnie i reszcie gminy  obniżenie nastąpi jeszcze większe, zwłaszcza jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Radni dyskutowali nad tą kwestią pamiętając, iż każda różnica między stawką maksymalną Ministerstwa a stawką przyjętą w gminie, korzystniejszą dla samych mieszkańców, powoduje zwiększenie „opłaty janosikowego” dla gminy.
 •   W związku ze zmianą i sytuacją geopolityczną na świecie, która spowodowała, że część turystów nie skorzystała z wczasów poza granicami kraju a przyjechała do naszej gminy, osiągnęliśmy kwotę wpływu z tytułu opłaty miejscowej ponad 3mln. zł. Na dzień rok 2016 przypadło ok 3 mln.zł. W 2015r. osiągnęliśmy kwotę 2.820tys.zł. Rosnące wpływy z tego tytułu są z całą pewnością wynikiem zwiększenia świadomości w zakresie pobierania opłaty od turystów i zasługą osób pobierających, mieszkańców i osób prowadzących działalność  w naszej gminie.
 • W zakresie opłaty targowej została dokonana jedna zmiana, to jest wprowadzenie trzeciej strefy, która obejmie obszar targowiska w Mielnie. Celem obniżenia w tym miejscu opłaty targowej jest uporządkowanie handlu-by odbywał się on w sposób kontrolowany i estetyczny a drobniejszy handel przeniósł się na targowisko miejskie. Gmina w drodze przetargu wybiera zarządcę targowiska, z którym to bezpośrednio osoby zainteresowane wynajmem stanowisk podpisują umowę dzierżawy.
 • Corocznie do 30 listopada należy uchwalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły. Przyjęty przez radnych program był tworzony już od czerwca, bo do tego momentu organizacje pozarządowe składały swoje propozycje, które następnie zostały uwzględnione. Od roku 2017 doszedł jeszcze jeden nowy priorytet -na organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto, przy Wójcie Gminy działa Gminna Rada Pożytku Publicznego. Dzięki działaniu tej Rady został dodany w roku poprzednim również jeden z punktów planu współpracy – integrowanie środowiska pozarządowego. W tamtym roku po raz pierwszy, w tym roku po raz drugi odbyło się integracyjne spotkanie dla wszystkich członków stowarzyszeń. W 2016 roku  spotkanie zostało połączone z prezentacją programu „Witkac” i już w formie elektronicznej wszystkie stowarzyszenia będą składały wnioski przy uzyskaniu dotacji z urzędu gminy od 2017r. Jest to początek corocznych spotkań pozarządowych, aby wszystkie stowarzyszenia miały ze sobą kontakt, poznały się, wymieniały się doświadczeniami.
 • Corocznie przyjmowany zostaje również przez radę Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii . Gminny Program został przygotowany głównie w oparciu o diagnozę, która została przeprowadzona wśród uczniów od piątej klasy szkoły podstawowej do końca gimnazjum. Udało się zankietować 170 uczniów oraz około 100 rodziców. Są to odpowiedzi na zadania dotyczące uzależnień na terenie gminy. Na podstawie tej diagnozy oraz ogólnopolskich doświadczeń i wskaźników został przygotowany gminny program, który umożliwia rozdysponowanie tych środków na przyszły rok.Jak wynika z z zestawień, sklepów sprzedających alkohol przybywa i są one coraz częściej całodobowe. Środki uzyskane z  opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii, m.in. na zajęcia sportowe, pozalekcyjne, działanie świetlic i organizacji pozarządowych w powyższym zakresie.
 • Ujednolicone zostało przyznawanie dotacji dla klubów sportowych do zasad, które obejmują inne organizacje pozarządowe w naszej gminie, od stycznia 2017 również za pomocą elektronicznego systemu witkac.pl. Zgodnie z prawnymi wymogami projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Gminna Rada Sportu w Mielnie.
 • Przy omawianiu uchwały dot. wyborów nowego sołectwa w Gąskach (dla przypomnienia-drugie sołectwo powstaje w ramach jednej wciąż miejscowości) P.Laskowski zaproponował datę przyspieszenia tego zebrania wiejskiego jeszcze między 12 a 16 grudnia wyrażając obawę, że zebranie może się nie odbyć  w 2016 roku. Rada powinna wyznaczyć termin, tak jak to było w poprzedniej uchwale dotyczącej wyborów. Motywował swoją propozycję faktem, iż mieszkańcom zależy, aby  ta nowa rada sołecka jak najszybciej była wybrana.Wójt zasugerowała datę styczniową,kiedy to odbędą  się również wybory do rad osiedli (Unieście oraz Centrum w Mielnie) i równocześnie przeprowadzone zostaną wybory na sołtysa i do Rady Sołeckiej „Osiedla” w Gąskach. Wtedy to będzie znana wysokość środków finansowych do dyspozycji nowego sołectwa.
 • Przy omawianiu uchwały umowy partnerskiej w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-trasa Nadmorska radni dowiedzieli się o pracy „oficera rowerowego” w zakresie koncepcji trasy nadmorskiej, gdzie rozwój ruchu rowerowego wymagał kompleksowego podejścia.Pełna nazwa tegoż stanowiska to pełnomocnik marszałka województwa ds. komunikacji rowerowej i było pierwszym tego rodzaju stanowiskiem w Polsce. Oficer rowerowy to potoczna nazwa osoby odpowiedzialnej za komunikację rowerową w danym regionie. Jest to w rzeczywistości urzędnik – pełnomocnik delegowany przez organy wykonawcze jednostek administracyjnych (zazwyczaj prezydentów miast) do sprawowania pieczy nad infrastrukturą rowerową. Oprócz rozwiązywania bieżących problemów miejskich cyklistów, dogląda także nowych inwestycji, pomagając w planowaniu spójnej sieci tras oraz forsując dobre rozwiązania. Zadanie rozwoju trasy nadmorskiej finansowane jest przez naszą gminę w 7,5% wydatków. Koncepcje powstania nowych oraz ujednolicenia istniejących tras rowerowych oraz wiele innych interesujących miłośników dwóch kółek informacji znaleźć można na stronie www.rowery.rbgp.pl.

Obytymi  punktami sesji są również wystąpienia sołtysów, mieszkańców w ramach trybuny obywatelskiej (m. in. na lokalizację bazy MOSIR-u w okresie letnim, zmiany nazwy ulic w Unieściu), rozpatrywanie skarg przez komisję rewizyjną, sprawy bieżące z działalności rady oraz wójta.

Mielno bez korków ?

sygnalizacja-swietlna        

Mielno jako gmina turystyczna boryka się z szeregiem sezonowych problemów, m.in. korkami ulicznymi. Z próbą rozwiązania problemu nadeszła Rada Gospodarcza ( ciało opiniodawczo-doradcze Wójta, mające wspierać władze w działaniach na rzecz poprawy sytuacji gminy i jej mieszkańców m.in. w zakresie stwarzania coraz lepszych warunków rozwoju lokalnych firm czy zmniejszania bezrobocia). Oto kilka słów w powyższej sprawie:

Z końcem sezonu letniego na wysokości sklepu „Biedronka” zainstalowana została sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych.

Wprowadzenie takiego rozwiązania usprawniło ruch pojazdów, co spowodowało, że centrum Mielna zostało „odkorkowane”.  Jak udało się przeprowadzić proces zainstalowania sygnalizacji i dlaczego nie dokonano tego wcześniej? Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie należy przypomnieć najistotniejszy fakt –  Mielno od zawsze było zakorkowane w okresie wakacyjnym.

Jednak ostatni sezon był wyjątkowy, gdyż większa ilość wczasowiczów przyjechała wypoczywać nad Bałtyk, rośnie ilość posiadaczy aut, społeczeństwo jest mobilne i rezygnuje z podróżowania komunikacją  publiczną,  zmieniono organizację ruchu w centrum miejscowość. Dlatego podejmowane były rozmaite próby ulepszenia komunikacji w samym sercu miejscowości.  Niestety wyczekiwana poprawa nie nastąpiła.

Rozważano również inne warianty rozwiązania tej kwestii m.in.:

– budowę kładki dla pieszych nad jezdnią (bardzo droga i technicznie trudna od realizacji opcja),

– nową trasę wjazdu do Mielna (daleka przyszłość i ogromne koszty),

– sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w sąsiedztwie sklepu „Biedronka” (najbardziej racjonalne rozwiązanie, jednak ryzykowne, gdyż mogło nie spełnić oczekiwań kierowców i turystów)

Determinacja Pani Wójt Gminy, aby rozwiązać problem zakorkowania głównej ulicy sprawiła, że bolączką tą zajęło się m .in. moje Biuro Projektowe.  O merytoryczne wsparcie poprosiliśmy także Pana Grzegorza Stanulę z ZWiK Unieście. Firma elektryczna Ryszarda Dranikowskiego wykonała zasilanie elektryczne dla sygnalizacji.

Gmina otrzymała również zapewnienie, iż inwestycję sfinansuje Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci Biedronka.

I tak w ciągu kilku dni przed tzw. długim weekendem sierpniowym udało się znaleźć firmę z Gdańska (ELDRO), która zainstalowała tymczasową sygnalizację. Testowanie tego rozwiązania dało bardzo dobre efekty i usprawniło ruch uliczny w centrum  miejscowości.

Firma ELDRO wspólnie z prowadzonym przeze mnie Biurem  w sposób profesjonalny i z dużym zaangażowaniem podjęła się wykonania instalacji. I tak w ciągu jednej nocy uruchomiono sygnalizację.

Dodatkowo ważnym jest fakt, iż Zaangażowanym w projekt osobom oraz gospodarzowi gminy należą się podziękowania za determinację i szybkość działania. Jest plan aby w  przyszłym sezonie także funkcjonowała sygnalizacja, gdyż okazała się korzystnym rozwiązaniem. Czy będzie to sygnalizacja stała, czy czasowa zdecydują względy finansowe.

 

           Zdzisław Baranowski

                Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Wójcie gm. Mielno

Jesienne prace nie tylko w ogródku

Jesień to czas zbiorów natury a w samorządzie-„plonów” działań pierwszego półrocza. Odnosząc się do porównań rodem „z ogródka”, jesień to też czas tworzenia zapasów. W samorządowym ogródku-czas tworzenia zapasów w postaci przymiarek do budżetu na rok kolejny.

Po sezonie letnim od września do końca października odbyły się trzy sesje -jeszcze -Rady Gminy Mielno.

Radni pytali-pracownicy urzędu odpowiadali. Pytania padały o sprawy bieżące, realizowane i planowane inwestycje, i wiele innych. W programie sesji omówiono między innymi:

 • adaptację pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie wraz z projektem zagospodarowania terenu przy szkole i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, dla których odbyły się również konsultacje z radą pedagogiczną szkoły. Całość zadania będzie kosztowała około 1.700.492zł. Inspektor ds. komunalnych przedstawił radnym w formie audiowizualnej zmiany zaprojektowane w szkole w Sarbinowie, m.in. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na ośrodek zdrowia, zmianę istniejącego placu zabaw, budowę infrastruktury technicznej, wiaty śmietnikowej, parkingu i zjazdu z uli. Nadmorskiej 27.
 • zakończonym etapie budowy  stadionu w Mielnie, obiekt jest oddany do użytkowania. Pozostała jeszcze kwestia wyposażenia budynku. Część sportowa, szatnia, magazynki już są- zaczął się sezon piłkarki i to podstawowe wyposażenie zostało przez gminę zakupione. Wkrótce znajdzie się również w budynku stadionu nagłośnienie, wyposażenie sali konferencyjnej, szatni i dodatkowego pomieszczenia (radni dokonali również wizji lokalnej budynku stadionu).
 • trwających ze starostą koszalińskim ustaleń w sprawie drogi Gąski-Paprotno. Wspólnie z Powiatem Koszalińskim zadania inwestycyjne będzie realizowane pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą Nr 3504Z do granicy Gminy Mielno.
 • przejęcia przez Gminę Mielno od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z  m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem”. W tym roku wykonany zostanie projekt techniczny , w następnym -realizacja  długo wyczekiwanego w tym niebezpiecznym miejscu chodnika.
 • szczepieniach dla mieszkańców gminy w ramach programu bezpłatnych szczepień na rok 2017. Udział w programie jest dobrowolny. Całkowity koszt wieloletniego programu wynosi 60tys.zł. i obejmuje lata 2017 – 2022. W roku bieżącym z bezpłatnych szczepień nasi mieszkańcy mogli skorzystać z zakresu grypy, pneumokokom, brodawczakiem ludzkim HPV oraz programu profilaktyki raka gruczołu krokowego.
 • rozpatrzeniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku. Jak wynika ze sprawozdania, plan dochodów został wykonany w ponad 53% a wydatki na poziomie 35%.
 • rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Lokalizacji Elektrowni Atomowej w Gminie Mielno za okres od 2012 do 2016 roku- w związku z decyzją wojewody zachodniopomorskiego wycofującą pozwolenie na budowę atomowego obiektu, Komisja  wykonała z sukcesem już swoje zadania i została tym samym rozwiązana.
 • Rozpatrzeniu informacji o priorytetach budżetowych oraz o kierunkowych założeniach do projektu budżetu gminy na 2017 rok. Priorytety powinny być tymi kamieniami milowymi i powinny być możliwe do zrealizowania, w tym roku priorytetów jest pięć : pierwszy, to jest przebudowa drogi Gąski – Paprotno, drugi to przebudowa drogi dojazdowej  do grodziska w Mielnie, trzeci- przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie, czwarty- adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie, a piąty- budowa Centrum Kultury w Mielnie. Sesje listopadowe i grudniowe przyniosą ze sobą kolejne etapy prac nad budżetem na rok 2017.
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów osiedli miasta utworzonego z miejscowości Mielno i Unieście. Wśród radnych padło również pytanie, czy w planie pracy komisji jest opracowanie statutów dla sołectw w Gąskach? W odpowiedzi Pani Wójt usłyszeliśmy, iż statuty te zostały już uchwalone i wybory  nowych sołtysów odbędą się w styczniu 2017r.,  by nowe sołectwa mogły wraz z nowym budżetem zadysponować również swoimi wyodrębnionymi środkami .

Głos zabrała również ad hoc sama Pani Wójt: „Gmina stoi mocno, rozwija się  i otrzymuje kolejne różne nagrody. Powiem szczerze, że ten rok jest wyjątkowy  i dla mnie i dla gminy Mielno, która  kończy swoją karierę jako gmina wiejska, a od 1 stycznia 2017 roku będzie gminą miejsko- wiejską.  Ogrom tych sukcesów w tym roku  mnie bardzo satysfakcjonuje, mam nadzieję, że państwa również.  Kolejny raz otrzymaliśmy nagrodę  Lidera  Współpracy  Samorządowej. Dzięki naszym stowarzyszeniom  i zaangażowaniu mieszkańców  i państwa radnych. Przede wszystkim naszych pracowników. Należy się wyróżnienie  pani Lidii Sztymie, pani Katarzynie Snoch, Piotrowi Mazurkowi,  mojemu zastępcy panu Dominikowi Gonetowi, którzy tą sekcję rozwijają i starają się bardzo mocno współpracować  i pomagać organizacjom. kolejna bardzo ważna nagroda, jest to nagroda Wspólnoty. Rzeczpospolitą i Wspólnotę są to czasopisma, które państwo znacie. Za to nie płacimy. To są  bardzo obiektywne sondaże i obejmują wszystkie gminy, miasta, powiaty  w całej Polsce.  Za wydatki inwestycyjne samorządów  za lata 2013. 2014, 2015 rok  otrzymaliśmy 9 miejsce. Jesteśmy w pierwszej  dziesiątce. Ogromne wyróżnienie. Dziękuję  całej sekcji inwestycji. Na razie podziękowania, to bardzo cieszy, że dostaliśmy takie wyróżnienie. Jak dużo musieliśmy się starać i dużo zrobić, aby takie wyróżnienie  otrzymać.  Początek działań, które  pan Piotr Mazurek zapoczątkował, o tym też mi powiedział pan doktor Kosiński. Od wielu lat  promujemy  bezpłatne szczepienia dla naszych mieszkańców przeciwko grypie. Zostaliśmy liderem  z zakresu profilaktyki grypy. Też dziękujemy sekcji. Ostatnie wyróżnienie. Jest to inicjatywa szkoły związana z wolontariatem. Chodzi głównie o gimnazjum, o integrację.  Nasze gimnazjum, będzie wśród 2.500 gimnazjum pokazywane. Duże podziękowania dla pani Lidii Wiśniewskiej. Cały czas wspiera dzieci, cały czas pokazuje, jak warto uczestniczyć w wolontariacie i pomagać.”

Zgodnie z porządkiem obrad w trybunie obywatelskiej również pojawiły się wystąpienia. Wiceprezes  Stowarzyszenia Forum Samorządowego Nasza Gmina,
Alicja Matusewicz chciała się podzielić informacją, że w tym roku  23-24 września  członkowie stowarzyszenia i wolontariusze wzięli udział  w zbiórce żywności  „Podziel się kromką chleba”. Z kolei Prezes Stowarzyszenia 16-ty Południk z Chłopów, Ewa  Drążkowska opowiedziała o tym, jak 16-ty Południk miał przyjemność reprezentować  gminę na dożynkach powiatowych zdobywając parę nagród.

 

Młodzieżowa Rada Gminy Mielno 2016

4.04.16666

W 2015 roku powstała w Gminie Mielno Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb wójta. Jak daleko zatem od GRDPP do młodzieżowej rady gminy? Nie tak daleko- otóż na jednym ze spotkań przedstawicieli GRDPP ( reprezentowanych przez pracowników urzędu gminy, radnych gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działającyh w naszej gminie), padła propozycja powołania przedstawicielstwa młodzieży. Od słów do czynów, iskra została rzucona na podatny grunt, i-mamy pierwszą w historii Mielna młodzieżową radę gminy! Po pozytywnych konsultacjach wśród młodzieży gimnazjalnej mieleńskiej szkoły, kilku spotkaniach informacyjnych, wyborach, szkoleniach, dziewięcioro gimnazjalistów ruszyło z zapałem do działania. Jeszcze o nich usłyszycie!

Tymczasem o potrzebie pielęgnowania- nie tylko w żargonie ogrodniczym-słów kilka w numerze kwietniowym „Gazety Ziemskiej” autorstwa naszej radnej:

„BEZCENNE NASIONA SAMORZĄDOWE”

                              Bez wiosny nie byłoby lata, bez lata-jesiennych zbiorów. Co na wiosnę zasiejesz, w lato będziesz pielęgnować, na jesień- zbierzesz owoce pracy. W  tym ogrodniczym uproszczeniu kryje się jednak pewna uniwersalna zasada, którą można przenieść i na grunt samorządowy.

W poprzednich odcinkach naszej serii „Pytań o powiat”  wyjaśnione zostały m.in. zawiłości budżetu powiatowego, wiemy jakie prawa mają mieszkańcy powiat a jakie obowiązki radni tegoż organu i jak wygląda procedura wyborcza. A gdyby tak po nitce do kłębka… W szranki wyborcze stają ludzie z pewnym doświadczeniem samorządowym i/lub zapałem do pracy społecznej na rzecz swojej społeczności. Odkąd ukończyli osiemnasty rok życia posiadają są już pełnoprawnymi członkami swojej lokalnej społeczności-gminy, powiatu, województwa, są obywatelami państwa polskiego. Wszakże przynależność państwowa i terytorialna ma charakter przymusowy-każdy z nas jest członkiem wspólnoty samorządowej-mieszkańcem konkretnej gminy, powiatu, województwa. Tym mieszkańcem jest się jednakże od urodzenia. Pytanie na dziś brzmi: jak to się dzieje, że jedni z nas wyrastają mniej a  inni bardziej-gdzie każdy jest mieszkańcem konkretnego samorządu-na „społecznikowców”, ludzi zainteresowanych sprawami wokół swojego miejsca zamieszkania, chcących współorganizować tą lokalną przestrzeń?

Pomijając wszelkie czynniki wewnętrzne, jak geny czy charakter, wśród czynników zewnętrznych dla kształtowania się postaw obywatelskich znaczą rolę odgrywa edukacja, wzory do naśladowania, przekazywane wartości i, co niezwykle ważne (śmiem twierdzić, iż wręcz najważniejsze), praktyka. Praktykę tą nabywa się poprzez różne formy partycypacji społecznej. Definicji samej partycypacji jest wiele, jednak wszystkie one oscylują wokół jej istoty, czyli „współdziałania”, „współrządzenia”, a  ich kwintesencją jest włączenie się jednostki w sprawy zbiorowości. Współczesny obywatel ma dziś nie tylko szerokie prawa do uczestnictwa w procesie zarządzania sprawami publicznymi, dysponuje również zestawem metod i mechanizmów partycypacyjnych, pozwalających mu uczestniczyć i współdecydować o jakości życia publicznego. Narzędzia te różnią się zakresem wpływu mieszkańców na podejmowane decyzje, zależnie od gotowości władz publicznych do uznania roli mieszkańców jako współrządzących, wyposażając partycypację w charakter stopniowalny. Korzystanie przez władze lokalne z określonych form wskazuje, czy mieszkańcy są przez nie traktowani jako ważny partner w sprawowaniu rządów, czy też są jedynie biernym odbiorcą podejmowanych przez nie decyzji

Spośród form partycypacji społeczej z punktu widzenia samorządu na uwagę zasługują młodzieżowe rady gmin, miast, powiatów lub województw, skierowane  w swym założeniu do ludzi młodych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na poziomie poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Są nie tylko jedyną formą partycypacji obywatelskiej umiejscowioną w strukturze samorządu terytorialnego, przeznaczoną dla tejże grupy odbiorców, ale też stając się „szkołą obywatelskości” mogą być rozwiązaniem części bolączek trawiących współczesną demokrację. Badania dotyczące partycypacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego dowodzą, że obok osób starszych – powyżej 65. roku życia – najrzadziej włączają się w procesy decyzyjne osoby młode, poniżej 24. roku życia. Partycypacja osób niepełnoletnich w sprawach lokalnej społeczności w każdej jej możliwej postaci jest istotna z kilku zasadniczych powodów. Dzieci i młodzież jako członkowie wspólnoty lokalnej mają specyficzne potrzeby i oczekiwania, które powinny być uwzględniane przez władze samorządowe. Poza tym równie istotna jest również funkcja edukacyjna, jaką pełni w odniesieniu do tej grupy wiekowej partycypacja publiczna; w tym więc sensie partycypacja osób niepełnoletnich jest „inwestycją na przyszłość”, dzięki której nawyk aktywności publicznej ma szansę utrwalić się w danej społeczności. A więc czym skorupka za młodu nasiąknie… tym bardziej będzie świadoma istoty demokracji!

Tworzenie młodzieżowych rad gmin jest uprawnieniem wynikającym z zapisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (od czasu jej nowelizacji w 2001r.). Zgodnie z artykułem 5b, „Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny”. Jest to więc fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Możliwość ta wpisana jest w działania podejmowane przez gminę na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Rada powiatu  na  wniosek  zainteresowanych  środowisk  również może  wyrazić  zgodę  na utworzenie młodzieżowej rady powiatu, chociaż w ustawie o samorządzie powiatowym nie ma ku temu wyraźnej podstawy prawnej (w art. 4 ustawy wśród zadań powiatu wymieniono m.in. edukację publiczną i to ten przepis jest najczęściej wykorzystywany jako podstawa prawna uchwały dotyczącej utworzenia rady młodzieżowej). Młodzieżowe rady nie mają statusu organizacji pozarządowej ani nie posiadają osobowości prawnej. Mają za to swój statut, wybory do rady, swój „kącik” w urzędzie samorządu i strukturę organizacyjną często analogiczną do „dorosłej” rady. Co jeszcze mają ci młodzi ludzie? Chęci do działania i mnóstwo zapału!

Warto wspomnieć, że nasz region można uznać za „kolebkę” młodzieżowych rad. W 1995r., z inicjatywy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Koszalinie, powstała grupa założycielska Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina. Pierwsza kadencja Rady rozpoczęła swą działalność na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 1995 roku. Miało to miejsca na ponad pięć lat przed nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która dawała taka możliwość od strony prawnej. Zapał i upór młodych ludzi był górą! Od tego czasu już w siedemnastu gminach naszego województwa mamy do czynienia z młodzieżowymi radnymi, rady powiatów i województw również nie są w Polsce rzadkością.

Pozwolę sobie w tym miejscu na małą prywatę-miałam to szczęście być świadkiem narodzin narodzin kolejnej młodej rady w naszym powiecie, wybory odbywają się w dniu, kiedy piszę ten artykuł. Chodzi o Młodzieżową Radę Gminy Mielno. Będę z zaciśniętymi kciukami śledzić ich pierwsze kroki w tej pięknej i potrzebnej praktyce obywatelskości, kuźni świadomych obywateli.

Na koniec-zamiast zagadki cytat z Preambuły Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym, podsumowujący to co powyższe:

„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach  i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. (…) Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi  władzami dla młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę  w lansowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę mogą one czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze  poinformowani o demokracji i przynależności państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich uczestnictwo. (…)  By uczestnictwo to miało jakiś sens, niezbędne jest  umożliwienie młodym od zaraz, działalności  i wpływu na podejmowane decyzje, a nie dopiero  w późniejszym okresie ich życia.”

Ewa Włodyka

Od pomysłu do …murala!

Na jednej z sesji rady gminy radna Katarzyna Mróz zaproponowała: „A może w Mielnie znalazło by się miejsce na kolorowy, wesoły mural-rodzaj sztuki ulicznej? Jest tyle niewykorzystanych, ponurych przestrzeni…” Tego typu dzieło będzie ciekawą atrakcją turystyczną, przy której turyści chętnie będą robić sobie zdjęcia.

Zatem, od słowa do czynu! Pomysł podłapali uczniowie Zespołu Szkół w Mielnie, gdzie mural został namalowany przez uczniów tej szkoły- wszystko dzięki uznanemu koszalińskiemu artyście Cukinowi! Z okazji ferii zimowych zaprosił on uczniów naszej szkoły do namalowania wielkiego muralu, który wypełnił największą ze szkolnych przestrzeni. Warsztaty obejmowały wspólne projektowanie i wykonanie oparte na pomysłach uczestników. Dla Ani, Oli, Kacpra, Huberta, Mai i Adama była to pierwsza tego rodzaju niezapomniana przygoda plastyczna.

Street art (sztuka uliczna) to dziedzina sztuki, w której artyści tworzą na ścianach budynków. Termin ten pochodzi z 1985. Zawiera w sobie elementy graffiti. Street art nie posiada ściśle określonych reguł działania, struktur dzieła, ani innych wyznaczników. Każdy tworzy jak chce i gdzie chce, przy czym w opinii odbiorców nie koniecznie jest to uznawane za działalność artystyczną.

Najsłynniejszym artystą street art jest Brytyjczyk BANKSY. Jego prace odnoszą się do aktualnych sytuacji politycznych i codziennego życia (do tej pory zresztą nie udało się ustalić tożsamości tego artysty!).

Najbardziej znanym polskim tego typu artystą jest Natalia Rak. Tworzy na ulicach różnych polskich miast, a jej dzieło przedstawiające dziewczynkę z konewką w Białymstoku doceniono na całym świecie.

Zatem, Mielno-do dzieła!1-3 maj 2016r. miejsce…zdradzamy na zdjęciu;)